For ikke private bygherrer

Miljøfarlige stoffer skal udsorteres

For at sikre korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald skal affaldsproducerende virksomheder ifølge §65 i ”Affaldsbekendtgørelsen” altid udsortere miljøfarlige stoffer.

For at kunne identificere miljøfarlige stoffer anbefales det, at man som minimum undersøger forekomsten af følgende:

  • Asbest.
  • PCB.
  • Klorerede paraffiner.
  • Tungmetallerne: cadmium, bly, kviksølv, zink, kobber, nikkel og chrom.

Desuden vil det være relevant at identificere miljøfarlige stoffer for at kunne opnå rene genanvendelige materialer. Ved mistanke om eventuel forekomst af miljøfarlige stoffer indsendes materialeprøver til analyse på laboratorier. Derved kan stofferne fjernes før nedrivningen foretages.

 

Bygherrens pligter

Ifølge §10 i "bekendtgørelsen om bygherrens pligter" skal bygherren sørge for, at der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). PSS skal bl.a. skal indeholde specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, herunder arbejde som udsætter arbejdstagerne for kemiske stoffer der enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

Derudover skal bygherren, ifølge §11 i samme bekendtgørelse, sikre at eventuelle særlige risici på byggepladsen identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes inden arbejdet iværksættes.

For at kunne lave en fyldestgørende PSS og finde særlige risici, er det nødvendigt at identificere eventuelle forekomster af stoffer, der kan give anledning til at nedbrydningsarbejdet kan karakteriseres som særligt farligt arbejde eller karakteriseres som en særlig risiko.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen er det bygherrens pligt at anmelde affald til den kommunale affaldsmyndighed senest 14 dage før nedbrydningen sættes i gang. Forinden skal bygherren foretage en screening for miljøfarlige stoffer og om nødvendigt foretage undersøgelser af eventuelle forekomster af miljøfarlige stoffer. Screening og undersøgelse skal vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Bygherrens pligter kan overlades til en bygherrerådgiver, men det er stadig bygherren, som har ansvaret.

 

De projekterendes ansvar

De projekterende på en sag er dem, som tegner og beregner f.eks. ændringer i en bygning. De projekterendes ansvar ligger i at sikre, at bygninger er bygbar. Det giver ikke umiddelbart mening i forhold til nedbrydning, men kravet betyder også, at projektet skal være nedbrydningsbar. Dette overlades ofte til nedriverne, der af de projekterende ingeniører betragtes som specialister. Det er for så vidt også i orden, men ansvaret ligger stadig hos de projekterende, som bør sikre sig, at nedriveren vælger nedbrydningsbare metoder.

Ved planlægning af et byggeri, renovering mv. hvor der skal udføres nedbrydningsarbejde, skal de projekterende/rådgivere være opmærksomme på § 36 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. Den fastlægger, at der ved udførelse af farligt arbejde, herunder nedbrydningsarbejde, ikke må planlægges andet arbejde udført, hvor medarbejdere kan blive udsat for skader og påvirkninger fra det farlige arbejde.

 

Nedbryderens ansvar

Nedbrydere har arbejdsgiveransvaret over for sine medarbejdere og har således pligt til at undersøge forhold, der kan have betydning for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Dette gøres typisk gennem tekniske forespørgsler til bygherren eller dennes rådgivere/projekterende. Bliver nedbrydningsentreprenørens tekniske forespørgsler om undersøgelser, der har betydning for arbejdsmiljøet, afvist, kan det være nødvendigt, at nedbryderen selv foretager undersøgelserne. Da konsekvenserne af sådanne undersøgelser ligger under bygherrens ansvarsområde, vil det naturligvis være mest hensigtsmæssigt, at bygherren sikrer, at undersøgelserne bliver udført.

Ved planlægning af et byggeri, renovering mv. hvor der skal udføres nedbrydningsarbejde, skal de projekterende/rådgivere være opmærksomme på § 36 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. Den fastlægger, at der ved udførelse af farligt arbejde, herunder nedbrydningsarbejde, ikke må planlægges andet arbejde udført, hvor medarbejdere kan blive udsat for skader og påvirkninger fra det farlige arbejde.

 

Lovgivning

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (specifikt §36)

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

Restproduktbekendtgørelsen

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

 

Regler for anmeldelse af byggeaffald

Få gratis vejledning om byggeaffald

Er du i tvivl om din rolle og dine pligter i forhold til det affald, som opstår, når en bygning renoveres eller rives ned?

Hos Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) får du svar og vejledning helt gratis fra et team af specialister.

Kontakt VHGB’s hotline alle hverdage mellem 08:00 – 16:00 på telefon: 72 20 29 30 og få svar på dine spørgsmål.

Du kan også besøge hjemmesiden for mere viden på: www.vhgb.dk.

Ved spørgsmål kontakt

Richard Kristensen
Kvalitets- og miljøchef
+45 21 24 36 08