Øvrige miljøfarlige stoffer

Ud over de velkendte miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og bly kan der forekomme andre miljøfarlige stoffer, som har betydning for arbejdsmiljøet og det omgivne miljø.

 

Kviksølv

Kviksølv er et tungmetal, som kan findes i vægmalinger i typisk ældre levnedsmiddelfabrikker såsom bryggerier, slagterier og lign. Kviksølv har sandsynligvis været brugt til at forhindre skimmelvækst på de malede overflader, da der ofte er fugtige miljøer i denne form for bygninger. Kviksølv forekommer også i korn- og foderstofbygninger, hvor den er benyttet til bejdsning af såsæd.

Kviksølvsdampe trænger ind i overfladerne og kondenserer inde i materialerne. Derfor kan det være nødvendigt at fjerne en del af det underliggende materiale på de forurenede overflader.

Kviksølv findes også i elektronik som flydende kontakter, hvilket forekommer i ældre temperaturregulatorer i varmeanlæg, kaffemaskiner og telefoner. Lysstofrør er coatet indvendigt med et kviksølvholdigt materiale, hvorfor der er etableret særlige indsamlingssystemer for disse.

Kviksølv har en lang række giftige skadelige virkninger, som vi også kender fra bly.

For at undgå indånding af kviksølvsdampe, skal der benyttes særlige filtre på åndedrætsværnene.

Affaldet skal bortskaffes til Ekokem A/S i Nyborg.

 

Zink, chrom, cadmium og nikkel

Zink, chrom, cadmium og nikkel kan findes i maling og har forskellige formål. Nogle virker som rustbeskyttelse på metaloverflader, andre som træbeskyttelsesmidler og farvepigmenter.

Alle tungmetallerne har en grænseværdi for farligt affald, og vi ser ofte, at disse grænser er overskredet i almindelig maling på overflader i bygninger. Det er således en overset miljøbelastning.

Affaldet skal bortskaffes til Ekokem A/S i Nyborg.

Olieforurenede overflader i værksteder og produktionsanlæg

Ofte er der på autoværksteder og maskinfabrikker sivet olie ned i betonoverfladen på gulvene. Olier indeholder typisk en lang række tilsætningsstoffer, som er skadelige for mennesker og miljø. Her vil det være nødvendigt at fræse de øverste lag af materialerne for at få rent beton til genanvendelse.

Ligeledes vil der kunne forekomme tjærestoffer (PAH), som er trukket ind i overflader. Det er typisk forekommende i skorstene, og hvor der i forbindelse med produktion forekommer røggasser i fx røgerier.

PAH’er anses for at være kræftfremkaldende.

Affaldet bortskaffes til deponi eller til Ekokem A/S i Nyborg.

 

Efterladte kemikalier

I nedlagte fabrikker står der ofte gamle produktionsanlæg, hvor der henstår ubrugte kemikalier. Ligeledes forekommer der ofte efterladte kemikalier, som kan have vidt forskellige skadevirkninger. Det er vigtigt, at disse efterladte kemikalier bliver håndteret korrekt og bortskaffet til en godkendt modtager.

 

Miljøsanering

Metoderne for miljøsanering af øvrige miljøfarlige stoffer er i princippet ens med de metoder, som er beskrevet under asbest. Der kan dog være enkelte forhold, hvor håndteringen skiller sig ud. Fx kræver miljøsanering af kviksølv en særlig beskyttelse med et HG-filter på åndedrætsværnet.