Bly

Hvad er bly?

Bly er et blødt tungmetal, som har været anvendt til mange forskellige formål. I bygninger er rent bly mest brugt i taginddækninger men bruges også i elektronik som loddemiddel samt i akkumulatorer til bl.a. biler. Metallisk bly anvendes også til strålingsafskærmning og beskyttelse mod røntgenstråler.

Bly forekommer også i stor udstrækning som blyforbindelser, der benyttes til en lang række forskellige formål. I byggematerialer forekommer blyforbindelserne primært i maling, lak og fernisprodukter.

Blyforbindelser benyttes til farvepigmenter i maling. Det anvendes også som sikkativ, d.v.s. tørringsmiddel, der benyttes i bl.a. linoliemaling. Af samme grund findes det også i linoleumsgulve. Derudover benyttes der blyforbindelser i forskellige plastprodukter, hvor de har en stabiliserende virkning.

Mange blyforbindelser er i dag erstattet af andre stoffer, men der anvendes stadig i mindre omfang blyholdige forbindelser i de malingsprodukter, der benyttes i dag.

Hvorfor er bly farligt?

Bly kan skade nervesystemet og medføre irritabilitet, nedsat koncentrationsevne, svigtende hukommelse, nedsat muskelkraft, og der kan komme smerter og sovende fornemmelser i arme og ben. Bly kan også skade kroppens evne til at danne blodlegemener, og dermed kan der opstå blodmangel. Ved længerevarende eksponering for bly kan der opstå nedsat nyrefunktion og forplantningsevne. Gravide bør undgå blyholdige fødevarer såsom tun og andre store rovfisk, da dette kan give øget risiko for fosterskader.

Hvor finder man bly?

Metallisk bly:

 • Taginddækninger.
 • Ældre termoruder.
 • Blyindfattede ruder.
 • Pakninger i faldstammer af støbegods.
 • Kabler.
 • Strålingsafskærmning i røntgenafdelinger.

Blyforbindelser:

 • Metalmaling.
 • Træmaling .
 • Vægmaling.
 • Fernis og gulvlak.
 • Ældre linoleumsgulve.
 • Plast PVC.
 • Glaserede fliser og tegl.
 • Farvet sanitet /porcelæn.

Hvordan miljøsanerer man for bly?

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen har udgivet en Blyvejledning som beskriver fremgangsmåderne for bly-saneringer, således at AT’s regler bliver overholdt. Ved at benytte medlemmer af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen sikres en seriøs sanering af blyforekomster. Det sker ved, at foreningen har etableret en uvildig kontrolordning, som ved uanmeldte besøg kontrollerer, om medlemmerne overholder de gældende regler. Hvis reglerne ikke overholdes. bliver medlemmet ekskluderet fra foreningen.

Der er ikke krav om uddannelse for de medarbejdere, som skal udføre blysaneringer, men der er krav om, at medarbejderne har fået en særlig instruktion i arbejdets udførelse herunder oplysninger om sundhedsfarerne.

En blysanering omfatter typisk følgende trin:

 • Saneringsområdet afgrænses, og der opsættes skilte med adgangsforbud for uvedkommende.
 • Der etableres undertryksudsugning for at sikre, at blystøv ikke spredes til de tilstødende omgivelser. For at opretholde undertrykket under saneringsarbejdet, etableres der sluseadgang til området.
 • Der opsættes miljøvogn, som er særlig indrettet med dobbelt omklædningsrum adskilt med baderum.
 • Bly fra overflader blæses af med stålkugler, som renses og genavendes. Alternativt benyttes alm. sandblæsning.
 • Medarbejderne benytter personlige værnemidler i form af beskyttelsesdragt, åndedrætsværn, handsker og fodtøj. Der skal altid være to medarbejdere i saneringsområdet samtidig.
 • Når blyet er fjernet, rengøres arbejdsområdet grundigt med specialstøvsuger og vådaftørringer. Herefter henstår området i 24 timer, og en slutrengøring gennemføres. Efter en sådan rengøring vil blyindholdet i luften og på overflader normalt være under et acceptabelt niveau.

Ved udendørs blysaneringsarbejde, afgrænses og afskærmes arbejdsområdet efter retningslinjerne fra miljømyndighederne. Inden for området benyttes personlige værnemidler som ved indendørs blysanering.


Hvordan håndterer man blyaffaldet?

 • Blyforurenede materialer med blyindhold over grænsen for farligt affald, lægges i tolaget affaldsposer, som mærkes tydeligt med ”Bly” og opbevares i aflåste containere.
 • Blyforurenede materialer med blyindhold under grænsen for farligt affald, lægges i containere til deponi eller forbrænding.
 • Alt blyaffald bortskaffes som anvist af den lokale kommunale affaldsmyndighed.


Lovgivning om bly

Arbejde med stoffer og materialer

Metallisk bly og blyforbindelser

Sandblæsning

Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

Åndedrætsværn

Støj

Bygherrens ansvar og pligter

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

Deponeringsbekendtgørelsen

Restproduktbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (specifikt §16)

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler (specifikt §§ 3-4)

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (specifikt §16, stk. 1)

Derfor er bly farligt

 • Bly kan skade nervesystemet og medføre irritabilitet, nedsat koncentrationsevne, svigtende hukommelse, nedsat muskelkraft, og der kan opstå smerter og sovende fornemmelser i arme og ben.
 • Bly kan skade kroppens evne til at danne røde blodlegemer og ved længerevarende eksponering, kan der opstå blodmangel.
 • Bly kan skade nyrerne og give nedsat nyrefunktion.
 • Bly kan give nedsat forplantningsevne, idet bly påvirker sædceller og ægceller.
 • Bly kan give fosterskader og skade fosterets udvikling.
 • Bly påvirker mave/tarmfunktionen og medfører appetitløshed, fordøjelsesbesvær og forstoppelse.

Ved spørgsmål kontakt

Richard Kristensen
Kvalitets- og miljøchef
+45 21 24 36 08