NEDBRYDNINGSPROCESSEN

Der er en lang række forhold før, under og efter nedbrydningen som du skal være opmærksom på. De miljøfarlige stoffer skal lokaliseres og nedbrydningsmaterialerne skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Efterfølgende skal der foreligge dokumentationer for bortskaffelse af de farlige stoffer samt, hvor de rene materialer er genanvendt. Der skal således være fuld sporbarhed af den gennemførte nedbrydning.

 

FØR NEDBRYDNINGEN

Bygherren indhenter nedbrydningstilladelse ved kommunen.

Bygherren sørger for, at bygningerne bliver screenet og kortlagt for miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller mv.) Dette er et af vilkårene i nedbrydningstilladelsen og udføres typisk af rådgivere med specialviden i kortlægninger.

Bygherren skal sikre, at affald bliver anmeldt til de lokale affaldsmyndigheder.

Bygherren skal sørge for, at der bliver udpeget en arbejdsmiljøkoordinator.

Bygherren skal sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed, hvor bl.a. risikomomenter ved nedbrydningen bliver vurderet.

Med baggrund i screeningen og undersøgelsen anmoder bygherren om pristilbud fra en nedbrydningsentreprenør.

Nedbrydningsvirksomheden besigtiger, afklarer omfang og beregner et tilbud som sendes til bygherren.

Bygherren afgiver ordre, og der indgås en aftale (kontrakt) om nedbrydningen.

Nedbrydningsentreprenøren udpeger en entrepriseleder, som er kundens faste kontaktperson i hele forløbet. Entrepriselederen planlægger ressourcer og udarbejder en detailplan for forløbet.

Nedbrydningsentreprenøren udarbejder en kvalitets-, sikkerheds- og miljøplan (KSM-plan), som følger nedbrydningen.

Der udarbejdes et sæt køresedler, som bruges til at registrere alle transporter af affald og genbrug på entreprisen (sporbarhed).

Før nedbrydningsentreprenøren kan nedrive, skal affaldet være anmeldt til myndighederne, som anviser og udsteder deklarationer til de forskellige modtagesteder. Uden deklarationer kan nedbrydningsentreprenøren ikke komme af med affaldet.

Nedbrydningsentreprenøren anmelder nedbrydningsaktiviteten til de lokale miljømyndigheder, som giver en midlertidig tilladelse med vilkår for arbejdet. Vilkårene omhandler typisk begrænsninger i miljøgener så som støj, vibrationer, støv mv.

Hvis nedbrydningsentreprenøren skal grave i jorden, indhentes der oplysninger om ledninger i jorden fra LER-registeret. Ledningsplaner modtages fra ledningsejerne og udskrives. De udleveres til maskinføreren, som skal udføre nedbrydning og gravearbejde.

Bygherren indkalder til et opstartsmøde, hvor planen for sikkerhed og sundhed (PSS) gennemgås af ejerens arbejdsmiljøkoordinator.

UNDER NEDBRYDNINGEN

Inden man kan påbegynde nedbrydningsarbejdet af en bygning, skal alle de miljøfarlige stoffer fjernes.

Området ryddes for inventar og materialer, som forhindrer en effektiv fjernelse af miljøfarlige stoffer.

Saneringsområdet etableres med undertryksudsugning således, at de miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne under saneringsarbejdet.

De miljøfarlige stoffer fjernes med de mest optimale metoder, som indebærer at affaldet begrænses og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er sikres.

Det miljøfarlige affald bortskaffes til en godkendt modtageplads, som er anvist af den kommunale affaldsmyndighed.

Saneringsområdet rengøres, og udstyr afrigges.

Herefter kan den selektive nedbrydning udføres. De rene materialer sorteres til genanvendelse, brændbare materialer til forbrænding og restaffald til deponi. Det sker ofte ved manuelt demonteringsarbejde efterfulgt af nedbrydning med gravemaskiner med sortergrab og andre hydrauliske værktøjer.

Beton, tegl og asfalt knuses til genbrug som erstatning for naturlige råstoffer. Ved mindre projekter bortkøres materialerne til knusepladser. Ved større projekter kan knusningen foregå på pladsen.

Nedbrydningen afsluttes og afleveres som aftalt.

EFTER NEDBRYDNINGEN

Nedbrydningsentreprenøren udarbejder en KSM-rapport med dokumentation for nedbrydningsprocesserne herunder korrekt bortskaffelse af affaldsmængderne. Rapporten sendes til bygherren.

Al dokumentation fra nedbrydningsentreprisen opbevares i 5 år i nedbrydningsentreprenørens arkiv.