1. Forside
  2. · Miljøhåndtering
  3. · Værd at vide
  4. · Ansvar og pligter

ANSVAR OG PLIGTER

FOR IKKE PRIVATE BYGHERRER

MILJØFARLIGE STOFFER SKAL UDSORTERES

For at sikre korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald skal affaldsproducerende virksomheder ifølge §65 i ”Affaldsbekendtgørelsen” altid udsortere miljøfarlige stoffer.

For at kunne identificere miljøfarlige stoffer anbefales det, at man som minimum undersøger forekomsten af følgende:

  • Klorerede paraffiner.
  • Tungmetallerne: cadmium, bly, kviksølv, zink, kobber, nikkel og chrom.

Desuden vil det være relevant at identificere miljøfarlige stoffer for at kunne opnå rene genanvendelige materialer. Ved mistanke om eventuel forekomst af miljøfarlige stoffer indsendes materialeprøver til analyse på laboratorier. Derved kan stofferne fjernes før nedrivningen foretages.

BYGHERRENS (DINE) PLIGTER

Ifølge §10 i "bekendtgørelsen om bygherrens pligter" skal bygherren sørge for, at der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). PSS skal bl.a. skal indeholde specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, herunder arbejde som udsætter arbejdstagerne for kemiske stoffer der enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

Derudover skal bygherren, ifølge §11 i samme bekendtgørelse, sikre at eventuelle særlige risici på byggepladsen identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes inden arbejdet iværksættes.

For at kunne lave en fyldestgørende PSS og finde særlige risici, er det nødvendigt at identificere eventuelle forekomster af stoffer, der kan give anledning til at nedrivningsarbejdet kan karakteriseres som særligt farligt arbejde eller karakteriseres som en særlig risiko.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen er det bygherrens pligt at anmelde affald til den kommunale affaldsmyndighed senest 14 dage før nedrivningen sættes i gang. Forinden skal bygherren foretage en screening for miljøfarlige stoffer og om nødvendigt foretage undersøgelser af eventuelle forekomster af miljøfarlige stoffer. Screening og undersøgelse skal vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Bygherrens pligter kan overlades til en bygherrerådgiver, men det er stadig bygherren, som har ansvaret.

DE PROJEKTERENDES ANSVAR

De projekterende på en sag er dem, som tegner og beregner f.eks. ændringer i en bygning. De projekterendes ansvar ligger i at sikre, at bygninger er bygbar. Det giver ikke umiddelbart mening i forhold til nedrivning, men kravet betyder også, at projektet skal være nedrivningsbar. Dette overlades ofte til nedriverne, der af de projekterende ingeniører betragtes som specialister. Det er for så vidt også i orden, men ansvaret ligger stadig hos de projekterende, som bør sikre sig, at nedriveren vælger nedrivningsbare metoder.

Ved planlægning af et byggeri, renovering mv. hvor der skal udføres nedrivningsarbejde, skal de projekterende/rådgivere være opmærksomme på § 36 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. Den fastlægger, at der ved udførelse af farligt arbejde, herunder nedrivningsarbejde, ikke må planlægges andet arbejde udført, hvor medarbejdere kan blive udsat for skader og påvirkninger fra det farlige arbejde.

NEDRIVERENS ANSVAR

Nedrivere har arbejdsgiveransvaret over for sine medarbejdere og har således pligt til at undersøge forhold, der kan have betydning for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Dette gøres typisk gennem tekniske forespørgsler til bygherren eller dennes rådgivere/projekterende. Bliver nedrivnings-entreprenørens tekniske forespørgsler om undersøgelser, der har betydning for arbejdsmiljøet, afvist, kan det være nødvendigt, at nedriveren selv foretager undersøgelserne. Da konsekvenserne af sådanne undersøgelser ligger under bygherrens ansvarsområde, vil det naturligvis være mest hensigtsmæssigt, at bygherren sikrer, at undersøgelserne bliver udført.

FOR PRIVATE BYGHERRER

Når du som privat bygningsejer skal have renoveret eller revet en bygning ned, fungerer nedriveren som din totalentreprenør.

Som privat bygningsejer har du ansvaret for at tingene foregår korrekt. Det er dig, som myndighederne vil holde ansvarlig, hvis nedrivningsarbejdet ikke foregår på lovlig vis. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig kritisk til processer og fremgangsmåder, og det er ikke nødvendigvis det billigste nedrivningstilbud, der i den sidste ende er billigst.

DU SKAL BRUGE EN NEDRIVNINGSTILLADELSE

For at få lov til at rive en bygning ned, skal du have en nedrivningstilladelse (bygningstilladelse) hos den lokale bygningsmyndighed i kommunen. Hvis du efterfølgende skal bygge nyt, kan du få en samlet tilladelse for nedrivning og nybygning.

Når du får nedrivningstilladelsen, vil der være nogle vilkår, som du skal overholde. Det omfatter bl.a. et krav om, at du skal anmelde affaldsmængderne til affaldsmyndigheden. Du kan få oplyst de forventede mængder hos nedriveren.

SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER OG PRØVETAGNINGER

Derudover vil der være krav om at udarbejde en screening for miljøfarlige stoffer i bygningen, som skal rives ned, hvor du skal svare på 7 spørgsmål om bygningen. På baggrund af disse spørgsmål bliver bygningen risikovurderet i forhold til mulige forekomster af miljøfarlige stoffer. I nogle tilfælde vil det indebære, at du skal undersøge bygningsdele med prøvetagninger og analyser. Her vil det være relevant at trække på en rådgiver med erfaring i bygningsundersøgelser. Det kan evt. være nedriveren, som er din totalrådgiver. Omfanget af undersøgelsen bør afklares med den lokale affaldsmyndighed, da det er dem, der skal acceptere omfanget af undersøgelsen.

UNDERSØGELSESRAPPORTEN GIVER DIG OVERBLIK

Når rådgiveren har undersøgt bygningen, modtager du en undersøgelsesrapport, hvor har du overblik over, hvilke miljøfarlige stoffer, der findes i bygningen. Rapporten kan du bruge som grundlag for indhentning af tilbud på fjernelse af disse stoffer hos nedriveren. Hvis der er skjulte forekomster, vil nedriveren forlange ekstrabetaling for fjernelse af disse. For at undgå store ekstraregninger fra nedriveren, vil det være fornuftigt før nedrivningen, at få nedriveren til at give listepriser på evt. skjulte forekomster af miljøfarlige stoffer. Fx pris på fjernelse af fuger pr. meter, eller pris pr m2 på fjernelse af gulvbelægning osv.

KRÆV DOKUMENTATION FOR BORTKØRTE BYGGEMATERIALER

Du har som ejer ansvaret for, at byggeaffaldet bliver håndteret som anmeldt. Det gør du bedst ved at kræve dokumentation i form af køre- og vejesedler for alle materialer, som nedriveren har bortskaffet. Du skal i aftalen med nedriveren gøre gældende, at betalingen er betinget af, at der leveres tilstrækkelig dokumentation til at nå accept fra affaldsmyndigheden.

LOVGIVNING

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (specifikt §36)

Affaldsbekendtgørelsen

Restproduktbekendtgørelsen

REGLER FOR ANMELDELSE AF BYGGEAFFALD

Rutediagram Vdr Affaldsbekendtgoerelsen2