Law
 1. Forside
 2. · Om Kingo
 3. · CSR
 4. · Code of Conduct

CODE OF CONDUCT FOR KONKURRENCEFORHOLD

Kingo Karlsen A/S ønsker at medvirke til fair konkurrence. Fair konkurrence er ensbetydende med, at virksomheder, som er konkurrenter, agerer uafhængigt af hinanden på markedet. Det gælder særligt i forbindelse med fastsættelse af konkurrenceparametre som pris, produktion og salg, omkostninger og forretningsvilkår i øvrigt. Derfor tillader vi ingen form for prissamarbejde, karteldannelse eller anden adfærd, som kan påvirke konkurrencen negativt.

Kingo Karlsen A/S har derfor udformet disse vejledende adfærdsregler, hvis formål er at støtte Kingo Karlsen A/S’s medarbejdere i at være opmærksomme på, hvornår der kan opstå risiko for overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

De eksempler, der er givet i denne Code of Conduct, er ikke udtryk for en udtømmende liste over konkurrenceovertrædelser men eksempler, hvor der er særlig risiko for overtrædelse af konkurrencelovens regler.

Overholdelse af konkurrencereglerne og disse adfærdsregler er en naturlig og integreret del af ansættelsesvilkårene i Kingo Karlsen A/S, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at tilsidesættelse af disse adfærdsregler og konkurrencereglerne kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

PRINCIPPROGRAM

Følgende principprogram for Kingo Karlsen A/S på konkurrenceområdet er gældende for samtlige medarbejdere:

 • Kingo Karlsen A/S går ind for en virksom og reel konkurrence.
 • Det er Kingo Karlsen A/S ’s målsætning og grundholdning fuldt ud at overholde konkurrenceloven.
 • Kingo Karlsen A/S tilskynder derfor sine medarbejdere til at overholde konkurrence-lovgivningen i forhold til alle virksomhedens aktiviteter.
 • Som medarbejder i Kingo Karlsen A/S er det ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der ulovligt har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.
 • Det er således ikke tilladt i Kingo Karlsen A/S at informere konkurrerende virksomheder om individuelle priser, marginer, rabatter, omkostninger, produktion, kreditbetingelser eller andre væsentlige forretningsmæssige vilkår, der relaterer sig til Kingo Karlsen A/S’s produkter eller tjenesteydelser.
 • Det er ligeledes ikke tilladt i Kingo Karlsen A/S at udveksle informationer om udbuds- eller kontraktvilkår, der kan medføre konkurrenceforvridende adfærd eller udveksle informationer om kvoter eller markedsopdeling.
 • Møder med konkurrerende virksomheder i Kingo Karlsen A/S’s regi bør følge en dagsorden, ligesom der bør skrives referater, der dokumenterer mødets indhold og forløb.
 • Kingo Karlsen A/S’s medarbejdere skal gribe ind over for drøftelser af emner, der kan være i strid med konkurrencelovgivningen.

OM KONKURRENCELOVEN

Reglerne i konkurrenceloven sætter rammerne for, hvordan en virksomhed kan konkurrere og samarbejde med en anden virksomhed.

Overordnet indeholder den danske konkurrencelov to centrale forbud:

 1. Et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis.
 2. Et forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Hvis reglerne overtrædes, kan det skade både medarbejderes og virksomhedens omdømme og medføre sanktioner.

Ved en alvorlig overtrædelse af reglerne kan myndighederne give en advarsel eller en bøde til virksomheden. Ved grove overtrædelser i kartelsager kan der i særlige tilfælde blive tale om fængselsstraf til enkelte ledende medarbejdere på op til 1 år og 6 måneder. Ved særlige grove overtrædelser i kartelsager kan straffen forhøjes til helt op til 6 års fængsel.

Konkurrencebegrænsende aftaler

Det er forbudt at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen – aktuelt som potentielt. En aftale er konkurrencebegrænsende, når den begrænser, forhindrer eller for fordrejer konkurrencen.

Som medarbejder er det derfor ikke tilladt at deltage i aktiviteter, der ulovligt har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Det er således ikke tilladt at udveksle informationer med en konkurrerende virksomhed om individuelle priser, rabatter, tillæg, salgs- og lejebetingelser eller andre væsentlige forretningsmæssige vilkår, der relaterer sig til Kingo Karlsen A/S’s produkter eller tjenesteydelser.

Det er ikke kun egentlige aftaler, der er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. En fælles koordinerende adfærd og handlemåde med en konkurrerende virksomhed (også kaldet samordnet praksis) er også forbudt.

Det er derfor ikke tilladt for medarbejder at opstille underforståede spilleregler med konkurrenter, som kan begrænse konkurrencen.

Misbrug af dominerende stilling

Forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler suppleres i konkurrenceloven af et forbud mod misbrug af dominerende stilling. Forbuddet betyder, at en dominerende virksomhed på et givent marked ikke må bruge sin position til at skade konkurrencen.

Skulle Kingo Karlsen A/S have eller få en dominerende stilling på marked, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er tilladt på nogen måde at bruge denne position til skade for konkurrencen.

Det er eksempelvis ikke tilladt direkte eller indirekte at påtvinge sine handelspartnere eller købere urimelige købs - eller salgspriser eller andre urimelige forretningsbetingelser.

Det er endvidere ikke tilladt at begrænse produktionen af en vare for på den måde at få prisen højere op.

Endelig er det ikke tilladt at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen.

Karteller

Den alvorligste overtrædelse af konkurrencereglerne er et kartel. Et kartel er en ulovlig koordinering blandt to eller flere virksomheder, som har aftalt eller samordnet deres adfærd sådan, at de helt eller delvist ikke konkurrerer med hinanden.

Der er tale om et kartel når to eller flere virksomheder:

 • samordner deres priser, rabatter, avancer eller lignende.
 • aftaler at begrænse deres produktion eller salg.
 • opdeler markedet i mellem sig eller.
 • koordinerer deres bud i forbindelse med tilbudsafgivelse.

Kartelvirksomhed udgør den alvorligste overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, idet karteller udelukkende har til formål at begrænse konkurrencen.

Deltagelse eller medvirken til kartelvirksomhed af enhver art anses for en grov overtrædelse af disse adfærds regler.

Her følger en række eksempler på overtrædelse af konkurrenceloven:

Tilbudskoordinering

Deltager du som medarbejder i udbudsprocessen, skal du være særlig varsom med at udveksle informationer med de konkurrerende virksomheder, der også byder på opgaven.

Det er eksempelvis ulovligt for to eller flere virksomheder at koordinere priser og øvrige vilkår i forbindelse med tilbudsafgivelse på en opgave, hvor virksomhederne aktuelt eller potentielt er konkurrenter.

Det er ligeledes ulovligt at informere en konkurrerende virksomhed om, hvorvidt man vil byde på en konkret opgave og på hvilke betingelser, man eventuelt vil afgive bud.

Møder i forbindelse med udbud

En offentlig bygherre afholder ofte forhåndsmøder med de bydende virksomheder efter offentliggørelsen af et udbud. Deltager du som medarbejder i et sådant møde, skal du være opmærksom på, at dialogen på mødet skal ske på en objektiv og gennemsigtig måde, så alle virksomheder får de samme oplysninger.

Det er ikke tilladt for medarbejdere i Kingo Karlsen A/S at afholde eller deltage i møder med de øvrige bydende virksomheder, der vedrører udbuddet, og som har til formål at begrænse konkurrencen. Undgå derfor at deltage i diskussioner om løsninger og priser med de øvrige bydende virksomheder og indgå på ingen måde en aftale om, hvem der skal vinde et udbud og til hvilken pris.

Uklarheder ved udbudsmaterialet eller priser skal ikke drøftes med konkurrenterne men med udbyder eller Kingo Karlsen A/S’s egne tekniske rådgivere eller juridiske rådgivere.

Opdeling af markedet eller kundekreds

En geografisk opdeling af et marked eller en opdeling af en kundekreds mellem to eller flere virksomheder vil nemt kunne bevirke, at virksomhederne ikke længere er udsat for konkurrence, og derved begrænses konkurrencen også.

Det er derfor ikke tilladt for medarbejdere i Kingo Karlsen A/S eksempelvis at indgå aftaler med en anden konkurrerende virksomhed om, at man ikke aktivt opsøger/tager kunder i hinandens hjemkommuner.

Priskarteller

Koordinering af priser med konkurrerende virksomheder er en alvorlig overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Et eksempel på en sådan aftale kunne være en samordnet praksis mellem en række konkurrerende virksomheder i et lokalområde om, hvad en arbejdstime skal koste.

En aftale af denne karakter eller lignende priskoordinering er på ingen måde tilladt for Kingo Karlsen A/S’s medarbejdere.

Begrænsning af produktion eller salg

En aftale eller koordineret adfærd mellem to eller flere virksomheder om begrænsning af virksomhedernes produktion, med det formål at presse prisen på produktet op, er en overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Det er eksempelvis ikke tilladt indbydes mellem konkurrenter at aftale en begrænsning af produktionen for at mindske udbuddet og derved påvirke efterspørgslen til at presse priserne op, således at producenten herved får en forhøjet pris for produktet i forhold til det naturlige niveau. Det er endvidere ikke tilladt at opfordre en konkurrent til en sådan handlemåde.