Topbanner Vinkelgaarden B160xh60mm
 1. Forside
 2. · Nedrivning
 3. · Nedrivningssprocessen
VED SPØRGSMÅL KONTAKT
Jesper Arent Andersen Sort Hvid
Jesper Arent Andersen
Miljø- og kvalitetschef
2516 9169

Links til hurtig navigering her på siden:

Før nedrivningen

Under nedrivningen

Efter nedrivningen

SÅDAN KOMMER DU GODT IGENNEM NEDRIVNINGSPROCESSEN

Der er en lang række forhold før, under og efter nedrivningen, som du skal være opmærksom på.

De miljøfarlige stoffer skal lokaliseres, og nedrivningsmaterialerne skal sorteres og genbruges eller genanvendes i størst muligt omfang.

Der skal være fuld sporbarhed af materialerne og affaldet fra den gennemførte nedrivning. Derfor skal der foreligge dokumentation for bortskaffelse af de farlige stoffer samt dokumentation for, hvor de rene materialer er genbrugt eller genanvendt.

Kingo Isometric 03 Small

FØR NEDRIVNINGEN

Er du bygherre eller ejer af bygningen, skal du før nedrivning sørge for følgende:

 • Indhente nedrivningstilladelse ved kommunen. Du kan også give fuldmagt til en rådgiver eller nedrivningsfirmaet, så de kan indhente tilladelsen for dig.

 • Det er dit ansvar at sikre, at bygningerne bliver screenet og kortlagt for miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller mv.). Denne opgave kan du få løst af en rådgiver med specialviden i kortlægninger. Husk - det er et ufravigeligt vilkår i nedrivningstilladelsen. Ved mindre sager kan nedriveren stå for kortlægningen.

 • Sikre, at affaldet bliver anmeldt til de lokale affaldsmyndigheder. Du kan bede nedrivningsfirmaet om at vise dig anmeldelserne.

 • Er der flere end 10 medarbejdere på pladsen ad gangen fra mere end én virksomhed, skal du som bygherre udpege en arbejdsmiljøkoordinator samt udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Her skal bl.a. risikomomenter ved nedrivningen vurderes.

 • Når du har en screening eller miljøundersøgelse, så kan du indhente et pristilbud fra et nedrivningsfirma. Vi anbefaler, at du indhenter tilbud fra et firma, der kan dokumentere erfaring med forsvarlig nedrivning, og som kan forevise de nødvendige beviser for gennemført uddannelse inden for miljøsanering og nedrivning.

 • Du skal afklare omfanget af arbejdet med nedrivningsfirmaet.

 • Sammen med nedrivningsfirmaet skal du gennemgå tilbuddet, så alle tvivlsspørgsmål afklares, og så du kan afgive endelig ordre på nedrivningen.

 • Indkalde til opstartsmøde, hvor det forestående arbejde og PSS gennemgås.

Det valgte nedrivningsfirma skal før arbejdet påbegyndes sørge for følgende:

 • Udpege en entrepriseleder, som er din faste kontaktperson i hele forløbet. Entrepriselederen planlægger ressourcer og udarbejder en detailplan for forløbet.

 • Udarbejde en kvalitets-, sikkerheds- og miljøplan (KSM-plan), som følger nedrivningen.

 • Sikre, at affaldet er anmeldt eller, hvis det er aftalt, selv anmelde affaldet til myndighederne, som anviser affaldet til relevante modtagere.

 • Deklarere affaldet til de forskellige modtagesteder. Uden deklarationer kan nedriveren eller vognmanden ikke komme af med affaldet.

 • Indhente oplysninger om ledninger i jorden fra LER-registeret. Ledningsplaner modtages fra ledningsejerne og udskrives. De udleveres til maskinføreren, som skal udføre nedrivningen og eventuelt gravearbejde.

 • Anmelde nedrivnings- og evt. knuseaktiviteter til de lokale miljømyndigheder, som giver en midlertidig tilladelse med vilkår for arbejdet. Vilkårene handler typisk om at begrænse miljøgener såsom støj, vibrationer, støv, samt at give eventuelle naboer en orientering om eventuelle miljøgener i den midlertidige arbejdsperiode.

Du kan altid bede nedrivningsfirmaet om at fremvise dokumentation for ovenstående.

Miljoesanering

UNDER NEDRIVNINGEN

 • Som det første i processen fjerner nedrivningsfirmaet alle løse materialer, inventar mv.

 • Herefter miljøsanerer nedrivningsfirmaet bygningen for de miljøfarlige stoffer, som fremgår af miljøundersøgelsen.

 • Nedrivningsfirmaet skal etablere et saneringsområde med afskærmninger og undertryksudsugning. Det sikrer, at de miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne under saneringsarbejdet.

 • De miljøfarlige stoffer fjernes med de mest optimale metoder, som indebærer, at affaldet begrænses og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er sikret.

 • Det miljøfarlige affald bortskaffes til en godkendt modtageplads, som er anvist af den kommunale affaldsmyndighed. Der sikres sporbarhed af alle materialer med digitale køre- og vejesedler.

 • Saneringsområdet rengøres, og udstyr afrigges.

Herefter kan den selektive nedrivning udføres.

 • De rene materialer sorteres til direkte genbrug eller genanvendelse, brændbare materialer til forbrænding og restaffald til deponi. Det sker ofte ved manuelt demonteringsarbejde efterfulgt af nedrivning med gravemaskiner med sortergrab og andre hydrauliske værktøjer.

 • En del beton og tegl genbruges i dag efter rensning i oprindelig form. Det beton og tegl, der ikke kan genbruges direkte nedknuses til genanvendelse som erstatning for naturlige råstoffer. Det samme gælder også for asfalt. Ved mindre projekter bortkøres materialerne til miljøgodkendte knusepladser. Ved større projekter kan knusningen foregå på pladsen.

 • Nedrivningen afsluttes og afleveres som aftalt.

EFTER NEDRIVNINGEN

 • Nedrivningsfirmaet udarbejder en KSM-rapport med dokumentation for nedrivningsprocesserne, herunder korrekt bortskaffelse af affaldsmængderne med fuld sporbarhed. Rapporten sendes til dig som bygherre.

 • Med rapporten har du dokumentation for, at nedrivningen er foregået efter gældende regler og kan fremvise fuld sporbarhed for alle de nedrevne materialer.

 • Al dokumentation fra nedrivningsentreprisen arkiveres af nedrivningsfirmaet i 5 år.

Se videoen, hvor Kingo nedriver Vinkelgården i Frederikshavn:

En speciel opgave, der begyndte som en miljøsaneringsopgave, men ændrede sig til en total nedrivning. Læs mere om projektet her.