Fachef
  1. Forside
  2. · Om Kingo
  3. · CSR
  4. · Kvalitetssikring

KVALITETSSIKRING

Hos Kingo har vi konstant fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø. Kvalitetsstyring er indarbejdet i alle processer, og vi uddanner løbende vore medarbejdere i nedbrydningsmetoder, sikkerhed og miljø.

KVALITET

Kvalitetskravene som du har angivet i udbuddet, eller aftalt ved ordre, bliver indarbejdet i en KSM-plan, som følger hele nedbrydningsprocessen. Under processen kan du løbende komme med ønsker og forbedringer, som vil blive indarbejdet i planen.

Opstår der hindringer, som påvirker den aftalte kvalitet, stoppes arbejdet, så du har mulighed for at korrigere forventninger eller krav til det færdige resultat. Korrigerende handlinger aftales og arbejdet sættes i gang igen.

Nedbrydninger udføres efter retningslinjerne i brancheaftalen NMK96 om selektiv nedbrydning, som i 1996 blev indgået mellem Miljø- og Energiministeren og DI Byggeris Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen og tiltrådt af Boligministeriet.

Når sagen er afsluttet modtager du en KSM-rapport med relevant dokumentation.

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Vi gennemfører arbejdspladsvurderinger for alle arbejdspladser. Arbejdsprocesserne ved nedbrydninger vurderes løbende i forbindelse med planlægningen af de enkelte projekter. Er der behov for særlige fremgangsmåder, planlægger vi dem forud for opgaven.

Vi samarbejder med din arbejdsmiljøkoordinator om at få et sikkert forløb gennem hele nedbrydningsprocessen. Retningslinjerne i planen for sikkerhed og sundhed (PSS), som din arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet og løbende ajourfører, bliver indarbejdet i vores KSM-plan.

Ude på pladserne gennemfører vi vores egne sikkerhedsrunder en gang om ugen. Disse runderinger sammenholdes med din arbejdsmiljøkoordinators løbende runderinger på pladsen og drøftes på de fælles sikkerhedsmøder.

MILJØ

Kingos mål er at sikre så høj en genanvendelse af materialer som muligt. Dette sker i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens affaldshierarki. Materialer fra nedbrydning forsøges genanvendt til samme formål. Alternativt oparbejdes materialerne til stabilgrus, som erstatning for naturlige råstoffer. Kingo har i mange år præsteret at genanvende mellem 95 og 98%.

Betingelserne for at opnå en høj genanvendelsesprocent er, at materialerne er fri for miljøfarlige stoffer. Det sikrer Kingo ved at sørge for, at bygningerne er grundigt undersøgt for miljøfarlige stoffer før nedbrydning. Disse undersøgelser kan være udført af din rådgiver, men mangler de ved opstart, tilbyder vi at gennemføre undersøgelserne for dig.

Med kendskab til miljøfarlige stoffer kan vi gennemføre en effektiv miljøsanering, hvor de miljøfarlige stoffer bliver fjernet og bortskaffet til godkendte modtagere. Herved opnår vi forureningsfrie materialer, som du frit kan genanvende i det nye byggeprojekt eller andre byggeprojekter i området med tryghed for, at der ikke sker spredning af de miljøfarlige stoffer i miljøet.

Hvis der er risiko for at genere naboer i området, sikrer vi gennem en midlertidig miljøtilladelse, at de gældende regler bliver overholdt. Tilladelsen regulerer vilkårene for gener såsom støj, vibrationer og støv.

Kingo anvender det nyeste nedbrydningsudstyr og kan således langt hen ad vejen tage særlige hensyn, som reducerer disse gener. Vi har hydrauliske klippere til vores maskiner og kan således gennemføre nænsomme nedbrydninger uden at vælte større bygningsdele. Vi bruger kun nedbrydningskugle og dynamit, når vi er sikre på, at det ikke vil kunne genere naboerne.

Hvis der risiko for støv, kan vi opsætte vandtågemaskiner, som reducerer støvspredningen.

CERTIFICERING

Kingo Karlsen A/S er certificeret inden for:

  • ISO 9001 (Kvalitet)
  • ISO 14001(Miljø)
  • DS/ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse)

Kvalitetsstyringen indebærer, at Kingos kunder får en ekstra sikkerhed for, at alle aftaler bliver overholdt, og at kvaliteten sikres både undervejs og ved afslutningen af en nedbrydningsopgave.

Hos Kingo er holdningen, at arbejdsulykker ikke accepteres. Certificering inden for arbejdsmiljø er resultatet af en målrettet indsats fra alle i Kingo. Vi kun har haft få ulykker de seneste år – en indsats vi er virkelig stolte af.

Kingo ønsker at videreudvikle sin politik for genanvendelse og miljøhensyn, som har været firmaets kendemærke lige siden grundlæggelsen i 1955. Derfor har vi også valgt at blive certificeret inden for miljøledelse.

Kingo er på alle relevante områder på forkant med nye metoder til gavn for både kunder, medarbejdere og det omgivende miljø. Det er de tre certifikater en understregning af.

Se vores certifikater her