Sikkerhed Red
 1. Forside
 2. · Nedrivning
 3. · Miljøsanering

DOKUMENTATION

Når Kingos specialuddannede medarbejdere sættes på en miljøsaneringsopgave, kan du trygt regne med, at både arbejdsmiljø, det ydre miljø og alle regler om korrekt bortskaffelse bliver håndteret forsvarligt gennem hele miljøsaneringsarbejdet.

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset. Når vi har gennemført en miljøsaneringsopgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt.

CERTIFICERET MILJØSANERING

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) samt Arbejdsmiljøledelse (DS/ISO 45001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger, (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsanering udføres korrekt.

Hvis du ejer en bygning, der skal nedbrydes, er det din pligt at lokalisere de miljøfarlige stoffer, så de kan blive adskilt fra de materialer, der kan genbruges. Asbest, PCB, bly, skimmelsvamp og tungmetaller skal bortskaffes efter særlige regler.

Kingo har den viden og de kompetencer, der skal til for at:

 • Lokalisere de miljøfarlige stoffer (miljøscreening og kortlægning).
 • Fjerne de miljøfarlige stoffer på lovlig vis (Miljøsanering) så nedbrydningen kan ske sikkert, miljørigtigt og med dokumentation.

ASBESTSANERING

Kingos specialuddannede medarbejdere sikrer, at asbesten ikke spredes til andre dele af bygningen og det omgivende miljø.

Til asbestsanering benytter vi specialudstyr, og vores medarbejdere er fuldt beskyttet. De sanerede områder afleveres rengjorte og med kvalitetskontrolmålinger, der dokumenterer, at områderne efterfølgende er sikre og forsvarlige at benytte.

Vi tilbyder

 • Registrering og prøvetagning for asbestholdige byggematerialer.
 • Uddannelse af interesserede, som gerne udfører prøveudtagningen for asbest selv.
 • Levering af komplet prøvetagningsudstyr for asbestregistrering.
 • Sanering for asbest såvel indvendigt som udvendigt i byggerier.
 • Specialuddannet personale som kan fjerne alle typer asbest i byggeriet.
 • Vi afleverer området asbestfrit og rengjort.

Kingo er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har bl.a. udarbejdet ”Den Grønne Asbestvejledning”, og via vores medlemskab har vi tilsluttet os en ekstern kontrolordning, hvor en ekspert på asbestområdet fører tilsyn med de asbestopgaver, vi udfører.

PCB-SANERING

Kingo tilbyder komplette løsninger for PCB-sanering og PCB-forekomster i indvendigt og udvendigt byggeri. Vores erfarne team rådgiver gerne om, hvordan en PCB-sanering kan gribes an, og hvordan en mistanke om forekomst af PCB kan håndteres.

Vi tilbyder

 • Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
 • Handlingsplan for sanering af registrerede PCB-forekomster.
 • Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering både indvendigt og udvendigt, som udføres af specialister.
 • Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen.
 • Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald.
 • Effektiv dokumentation af hele saneringsforløbet.
 • Fjernelse af PCB ved termisk stripning.

Kingo udfører termisk stripning af PCB

Kingo fjerner PCB fra bygninger med den nye saneringsmetode ”termisk stripning”. Ved hjælp af den nye metode, kan vi, når de primære PCB-kilder er fjernet, rense PCB-indholdet i luften ned under Sundhedsstyrelsens lave aktionskriterium på 300 ng PCBTotal/m3 luft.

Ved udførelse af termisk stripning afgrænses området først omhyggeligt, og der laves sluse med undertryk til saneringsområdet. Bygningen opvarmes, og den PCB-holdige luft suges ud i store isolerede slanger og sendes igennem en stor miljøsuger med kulfilter, som renser luften, inden den varme luft atter sendes retur ind i bygningen. Det er ved denne cirkulation, at PCB’en koges og renses ud af luften.

Kingo forsegler PCB med ProSeal

Hvis PCB-koncentrationen i en bygning er over Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på 300 ng/m3, kan det få helbredsmæssige konsekvenser for de mennesker, som færdes i bygningen.

Kingo er certificeret til at forsegle PCB-kilden med ProSeal, som er en dokumenteret metode til at nedbringe PCB-koncentrationen.

I nogle tilfælde vil PCB-forureningen være så omfattende, at det vil være nødvendigt at fjerne de primære PCB-kilder og sandblæse bygningen, inden forseglingen anvendes. Kingo har også gode erfaringer med termisk stripning, som er en metode til at dampe PCB ud af bygninger.

BLYSANERING

Kingos medarbejdere er specialuddannede til arbejde med blysanering og sørger for en effektiv fjernelse af de blyholdige materialer før nedbrydninger og renoveringer.

Vi tilbyder

 • Prøvetagninger og registrering af bly i byggematerialer.
 • Handlingsplan for sanering af registrerede blyforekomster.
 • Arbejdsmiljørigtig blysanering indvendigt og udvendigt udføres af specialuddannede medarbejdere.
 • Effektiv sikring mod spredning af bly til omgivelserne under saneringen.
 • Sikker og korrekt håndtering af blyholdigt affald.
 • Dokumentation af hele blysaneringsforløbet.

Sikker blysanering

For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes, og hvilke koncentrationer af bly der er i materialet. Ved nedbrydning og renovering er der to vigtige hensyn at tage:

 1. Medarbejdernes sikkerhed og sundhed ved udførelse af saneringsarbejdet.
 2. Genanvendelse af byggematerialer kræver, at materialerne er rene og fri for miljøfarlige stoffer.

For at arbejde med blyholdige bygningsmaterialer kræver Arbejdstilsynet at medarbejdernes sundhed løbende overvåges med målinger af bly i deres blod. Alle medarbejdere i vores team er derfor omfattet af et sundhedsprogram, hvor udviklingen i blyindholdet i deres blod følges nøje. For at undgå for høje koncentrationer af bly i blodet skal medarbejderne bruge effektive værnemidler og sørge for god og effektiv personlige hygiejne.

Vores erfarne team rådgiver gerne om, hvordan en blysanering kan gribes an.

SKIMMELSVAMPSANERING

Kingo har den viden og erfaring, der er nødvendig for at vurdere et angreb af skimmelsvamp og løse skimmelsvampsaneringsopgaven på betryggende vis. Vi sikrer, at det forurenede materiale ikke spredes til omgivelserne ved at etablere støvtætte arbejdsområder med undertryk. Rensning, flytning og midlertidig opbevaring af inventar kan indgå i skimmelsvampsaneringsopgaven. Når opgaverne afsluttes, udarbejder Kingo en kvalitetsrapport, som dokumenterer, at de tilbageværende bygningsdele er fri for skimmelsvamp.

Rådgivning om fugt og indeklima

Da skimmelsvamp i de fleste tilfælde skyldes forhøjet fugt i kælderen eller fugt i bygningen (utætheder, kondens el. lign.), er det afgørende, både at fjerne skimmelsvampene og at lokalisere og udbedre fugtproblemer. Derfor tilbyder Kingo rådgivning og samarbejde med erfarne og uafhængige specialister i løsninger af fugt- og indeklimaproblemer.

Vi tilbyder

  • Besigtigelse og indledende rådgivning.
  • Prøvetagning og fugtmålinger.
  • Rådgivning i løsninger af fugt- og indeklimaproblemer.
  • Efterfølgende totalrengøring af de skimmelsvampsanerede områder.
  • Aflevering af det skimmelsvampsanerede område klar til genopbygning inkl. kvalitetsrapport med prøvetagninger, der dokumenterer resultaterne.