SÅDAN KOMMER DU GODT IGENNEM NEDRIVNINGSPROCESSEN

Der er en lang række forhold før, under og efter nedrivningen, som du skal være opmærksom på. De miljøfarlige stoffer skal lokaliseres og nedrivningsmaterialerne skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Efterfølgende skal der foreligge dokumentation for bortskaffelse af de farlige stoffer samt, hvor de rene materialer er genanvendt. Der skal således være fuld sporbarhed af materialerne og affaldet fra den gennemførte nedrivning.

FØR NEDRIVNINGEN

 

Bygherren/ejeren af bygningen skal før nedrivning sørge for følgende:

 • Indhente nedrivningstilladelse ved kommunen eller give fuldmagt til en rådgiver eller nedriveren.

 • Sikre at bygningerne bliver screenet og kortlagt for miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller mv.). Dette er et af vilkårene i nedrivningstilladelsen og udføres typisk af en rådgiver med specialviden i kortlægninger. Ved mindre sager kan nedriveren anmodes om at gennemføre kortlægningen.

 • Sikre, at affaldet bliver anmeldt til de lokale affaldsmyndigheder.

 • Hvis der er flere end 10 medarbejdere på pladsen ad gangen fra mere end en virksomhed, skal bygherren udpege en arbejdsmiljøkoordinator samt udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvor bl.a. risikomomenter ved nedrivningen bliver vurderet.

 • Med baggrund i screeningen eller miljøundersøgelsen indhentes pristilbud fra en nedriver.

 • Afklare omfanget af arbejdet med nedriver.

 • Modtage og forhandle tilbud fra nedriveren og afgive endelig ordre på nedrivningen.

 • Indkalde til opstartsmøde, hvor det forestående arbejde og PSS gennemgås.

 

Den valgte nedriver skal før arbejdet påbegyndes sørge for følgende:

 • udpege en entrepriseleder, som er din (kundens) faste kontaktperson i hele forløbet. Entrepriselederen planlægger ressourcer og udarbejder en detailplan for forløbet.

 • udarbejde en kvalitets-, sikkerheds- og miljøplan (KSM-plan), som følger nedrivningen.

 • sikre, at affaldet er anmeldt eller, hvis det er aftalt, selv anmelde affaldet til myndighederne, som anviser affaldet til relevante modtagere.

 • deklarere affaldet til de forskellige modtagesteder. Uden deklarationer kan nedriveren eller vognmanden ikke komme af med affaldet.

 • indhente oplysninger om ledninger i jorden fra LER-registeret. Ledningsplaner modtages fra ledningsejerne og udskrives. De udleveres til maskinføreren, som skal udføre nedrivningen og eventuelt gravearbejde.

 • anmelde nedrivnings- og evt. knuseaktiviteter til de lokale miljømyndigheder, som giver en midlertidig tilladelse med vilkår for arbejdet. Vilkårene handler typisk om at begrænse miljøgener såsom støj, vibrationer, støv, samt at give eventuelle naboer en orientering om eventuelle miljøgener i den midlertidige arbejdsperiode.

UNDER NEDRIVNINGEN

 

Som det første i processen fjernes alle løse materialer, inventar mv.

Herefter miljøsaneres bygningen for de miljøfarlige stoffer, som fremgår af miljøundersøgelsen.

 • Saneringsområdet etableres med afskærmninger og undertryksudsugning således, at de miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne under saneringsarbejdet.

 • De miljøfarlige stoffer fjernes med de mest optimale metoder, som indebærer, at affaldet begrænses og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er sikret.

 • Det miljøfarlige affald bortskaffes til en godkendt modtageplads, som er anvist af den kommunale affaldsmyndighed. Der sikres sporbarhed af alle materialer med digitale køre- og vejesedler.

 • Saneringsområdet rengøres, og udstyr afrigges.

Herefter kan den selektive nedrivning udføres.

 • De rene materialer sorteres til genanvendelse, brændbare materialer til forbrænding og restaffald til deponi. Det sker ofte ved manuelt demonteringsarbejde efterfulgt af nedrivning med gravemaskiner med sortergrab og andre hydrauliske værktøjer.

 • Beton, tegl og asfalt nedknuses til genbrug som erstatning for naturlige råstoffer. Ved mindre projekter bortkøres materialerne til miljøgodkendte knusepladser. Ved større projekter kan knusningen foregå på pladsen.

 • Nedrivningen afsluttes og afleveres som aftalt.

EFTER NEDRIVNINGEN

 

Nedriveren udarbejder en KSM-rapport med dokumentation for nedrivningsprocesserne, herunder korrekt bortskaffelse af affaldsmængderne med fuld sporbarhed. Rapporten sendes til bygherren.

Med rapporten har bygherren dokumentation for, at nedrivningen er foregået efter gældende regler og kan fremvise fuld sporbarhed for alle de nedrevne materialer.

Al dokumentation fra nedrivningsentreprisen arkiveres af nedriveren i 5 år.

 

Se videoen, hvor Kingo nedriver Vinkelgården i Frederikshavn:

VED SPØRGSMÅL KONTAKT

Jesper Arent Andersen
Miljø- og kvalitetschef
2516 9169