Ressourcekortlægning_Genbrug_Billedfrise
 1. Forside
 2. · Genbrug
 3. · Ressourcekortlægning
Vil du høre mere, eller ønsker du en uforpligtende gennemgang af mulighederne i dit projekt, så kontakt:
Michael D Enevoldsen Sh
Michael Dahl Enevoldsen
Markedschef
6016 4333

Ressourcekortlægning

Værdien af eksisterende byggematerialer skal udnyttes.

Med formulerede mål og ønsker for udnyttelse af ressourcerne er det nemt at få det indarbejdet i budget og tidsplan.

Hvorfor en ressourcekortlægning?

Genbrugsbyggematerialer bliver en vigtigere ressource i byggebranchen fremadrettet. I den forbindelse vil Kingo gerne rette fokus på ressourcekortlægning, en essentiel proces i byggeriets planlægningsfase, der kan bane vejen for øget genbrug og genanvendelse af ressourcer fra eksisterende bygninger. Vi mener, at en optimering af ressourceudnyttelsen kan være med til at styrke byggeriets fremtid.

En ressourcekortlægning giver dig som bygherre et overblik over de ressourcer, du råder over, og den giver dig svar på, om du står med væsentlige mængder af byggematerialer, der er egnet til genbrug, eller om du har specielle ressourcer og måske hele bygningsdele, der er værd at bevare som en del af dit nye projekt.

Sådan styrker du dit udbud

Få udført dine miljø- og ressourcekortlægninger så tidligt i processen, at du kan inkludere kortlægningerne i dit udbud, for det giver dig merværdi. Ved at du inkluderer opgørelsen over de ressourcer, der findes i bygningen, skaber du åbenhed om muligheder, materialer og mængder. Det giver dig blandt andet følgende fordele, når du inkluderer din ressourcekortlægning i udbuddet:

 • Du får et overblik over de ressourcer, du har i din bygning, og du kan aktivt tage stilling til, hvad der efterfølgende skal ske med dem.
 • Du får en økonomisk fordel ved, at du skaber konkurrence på genbrug og genanvendelse samt på hvor store mængder, der kan sikres.
 • En holdbar tidsplan for projektet er nemmere at lave, når typen og mængden af materialer, der skal genbruges og genanvendes, er kendt.
 • Du giver nedriveren mulighed for at finde flere aftagere til de materialer, der skal genbruges og genanvendes.
 • Du reducerer miljøpåvirkningen ved, at byggematerialerne bliver udnyttet så langt oppe som muligt i affaldshierarkiet.

Ressourcer_lastet træ

Hvorfor er nedrivningsvirksomheden vigtig i denne proces?

Ved at du samarbejder med en nedrivningsvirksomhed, der mestrer selektiv nedrivning, sikrer du dig, at du netop får rådgivning og vejledning fra en aktør, der har praktisk viden og erfaring med håndtering og sikring af byggematerialer til genbrug.

Nedriveren kan rådgive dig, så du sikrer, at ressourcerne bliver udnyttet så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt og bliver genanvendt så tæt på nedrivningsprojektet som muligt for at minimere energiforbrug i forbindelse med transport.

Skab merværdi og reducer mængden af affald

Ressourcekortlægning giver et detaljeret overblik over materialer egnet til genbrug og genanvendelse. Ved at maksimere genbrugspotentialet kan vi reducere mængden af byggeaffald og skabe en mere miljøorienteret byggebranche.

Ud over at du får et overblik over den værdi, du har, så kan du give dette overblik videre til nedrivningsfirmaerne, der skal byde på opgaven. Når de får værdien i bygningerne serveret, så kan det have en positiv effekt på projektets økonomi, da det fjerner en del af nedrivernes usikkerhed omkring hvilke værdier, de håndterer.

Tagspær

Effektiv projektplanlægning

En veludført kortlægning danner grundlag for en mere effektiv nedrivnings- eller renoveringsproces. Ved at integrere ressourcekortlægning i projektplanen kan du optimere tidsplanen og budgettet.

Bidrag til cirkulær økonomi

I takt med stigende fokus på cirkulær økonomi er ressourcekortlægning afgørende. Ved at identificere materialer, der kan indgå i nybyggeri eller renoveringer, bidrager vi til en bæredygtig og ressourceeffektiv fremtid. Der er ikke noget at rafle om, når kataloget er udarbejdet. Så kan alle se hvad og hvor meget, der skal pilles ud – her er ikke noget ”hov, det glemte vi” eller ”det gik bare i stykker”. Med ressourcekortlægningen på projektet bliver det ”bevar eller forklar.”

En anden fordel ved at være så tidligt ude med ressourcekortlægningen som muligt er, at det er betydeligt lettere at bruge din ressourcerapport som et materialekatalog til et kommende projekt i forhold til at forsøge at få genbrugsbyggematerialer ind i et projekt, der er færdigprojekteret. Med et materialekatalog i hånden kan arkitekten nu designe det nye projekt ud fra dine genbrugsmaterialer og deres formater.

Hvordan fungerer ressourcekortlægning?

Miljøkortlægning

Ressourcekortlægningen starter med en miljøkortlægning for at identificere skadelige stoffer. Dette skaber grundlaget for vurderingen af hvilke materialer, der forsvarligt kan genbruges eller genanvendes.

Læs mere om kortlægning af miljøfarlige stoffer her.

Klassificering af byggematerialer

Bygningsdele gennemgås, og de klassificeres i henhold til EU's affaldshierarki. Prioritetsprincipperne hjælper med at bestemme genanvendelsesmulighederne.

Udfærdigelse af rapport

Resultaterne præsenteres i en omfattende rapport med fotos og beskrivelser af kortlagte ressourcer. Rapporten inkluderer forslag til genbrug, genanvendelse eller anden form for udnyttelse af ressourcerne.

Sådan kommer du i gang

Ressourcekortlægningen bliver nemmere, når du som bygherre foretager nogle simple indledende forberedelser. Du kan med fordel:

 • Få et overblik over dokumentation af bygningen som fx eksisterende tegninger og beregninger.
 • Forholde dig til, hvad dine mål og ønsker er med ressourcekortlægningen.
 • Beslutte hvor detaljeret en rapport, du ønsker.
 • Sætte ambitionsniveauet for genbrug. Her handler det mere om at komme i gang med at genbruge byggematerialer frem for at sætte barren højt.
 • Afgøre, om du vil beholde materialerne fra bygningen, eller om der skal findes en anden aftager.

Forløbet i Kingos ressourcekortlægning

Efter en grundig miljøkortlægning og bygningsgennemgang omsættes observationer til håndgribelige data og vurderinger, der danner grundlag for genbrug, genanvendelse og affaldsbehandling. Kingo følger kort fortalt disse trin:

 • Databearbejdning og mængdeberegning
 • Vurdering af nedtagningsmuligheder
 • Vurdering af anvendelsesmuligheder
 • Vurdering af afsætningsmuligheder

Vi vurderer og samler resultaterne i en præcis afrapportering til dig, som suppleres med fotodokumentation.

Hos Kingo er vi engageret i at levere en gennemarbejdet ressourcekortlægning, der ikke kun opfylder dine krav, men også giver dig et overblik over alle de muligheder, der er vedrørende genbrug af bygningens ressourcer. Det skal være med til at skabe grundlag for at tænke lidt mere bæredygtige beslutninger ind, når det kommer til, hvad der skal ske med bygningen.

Ressourcekortlægning er nøglen til en fremtid for byggeriet, der kan blive lidt mere cirkulær. Lad os sammen skabe en mere miljøvenlig og effektiv byggebranche. Kontakt os i dag for at lære mere om ressource- og miljøkortlægning - dine redskaber til en grønnere fremtid.

Tagspær 2