1. Forside
  2. · Nyheder
  3. · 2017
  4. · Ny PCB-grænse forringer genanvendelsespotentialet
Ny PCB-grænse forringer genanvendelsespotentialet
24. februar 2017
Kingo Landfill Mining

Fra 1. januar 2017 har Miljøstyrelsen indført en ny grænse for PCB på 2 mg/kg målt ved kilden i overfladen f.eks. på en malet betonvæg. Hidtil har man renset maling af, hvis der kunne måles mere end 0,1 mg/kg PCB i væggen. De afrensede vægge var således fri for PCB og kunne nedknuses og genanvendes uden begrænsninger.

Med den nye grænse for PCB er det nu muligt at genanvende knust beton og tegl, selvom det er malet med PCB-holdig maling op til grænseværdien. Følgende betingelser for genanvendelse af de knuste byggematerialer, med indhold af PCB, skal være opfyldte:

  • Materialerne må ikke benyttes som underlag i bygninger, hvor der skal opholde sig mennesker. Fx boliger, skoler og institutioner.
  • Afstanden til højeste grundvandsspejl skal være mere end 2 meter.
  • Der skal være mere end 30 meter til nærmeste vandboring.
  • Der skal udlægges advarselsnet over de knuste materialer.
  • Der skal udlægges en tæt belægning over de knuste materialer dvs. beton eller asfalt.

Anvendelsesmulighederne er derfor begrænsede, hvis man vælger at undlade at sanere en bygningsdel, som indeholder op til 2 mg/kg PCB. Modtagerne af de let PCB-forurenede materialer skal fire uger inden anmelde anvendelsen til den lokale miljømyndighed.

”Det bliver spændende at se, om de etablerede affaldsmodtagere vil modtage den nye fraktion på deres pladser, og i så fald, hvad prisen for modtagelsen bliver. Når de sælger de knuste materialer videre, er det vigtigt, at forbrugerne får oplyst betingelserne for at bruge materialerne. Umiddelbart vil jeg tro, at forbrugerne vil vælge den rene fraktion med mindre, de kan få penge for at tage den PCB-forurenede. Denne udvikling er tidligere set på jordområdet, hvor let forurenet jord kan anvendes i fx støjvolde,” siger Richard Kristensen, Kvalitets- og miljøchef hos Kingo.

Reglen gælder kun, hvis malingen er forurenet med PCB. Er der andre miljøfarlige stoffer, skal malingen renses af og bortskaffes til deponi. Til gengæld kan den rene beton knuses og genanvendes uden de oplistede betingelser og begrænsninger.

Det er afgørende at anmeldeordningen kommer til at fungere, så miljømyndighederne får overblik over udbredelsen af de let PCB-forurenede materialer. Richard Kristensen er bekymret for, at det vil være årsag til en helt utilsigtet spredning af PCB i grundvandet til skade for mennesker og miljøet.

Dsc8704